Functiebeschrijving

Het diensthoofd Logistiek is verantwoordelijk voor het logistiek beheer. Het diensthoofd organiseert de dagelijkse werking van de dienst Logistiek en vertaalt de beleidsopties van de korpsleiding naar concrete doelstellingen, rekening houdend met de lokale noden en omstandigheden. Het takenpakket manifesteert zich in de volgende domeinen:

 

 • Opnemen van verantwoordelijkheid en uitvoeren van de administratieve taken met inbegrip van de redactie van de correspondentie en andere stukken, waarvoor geen politionele bevoegdheid vereist is;
 • Uitvoeren en opvolgen van het takenpakket behorende bij de directie Ondersteuning – Logistiek beheer, onder meer m.b.t. de aankoopdossiers;
 • Voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de logistieke dossiers t.b.v. het politiecollege en de politieraad;
 • Voeren van plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken;
 • Uitvoeren van de bovenvermelde opdrachten en taken op een autonome wijze, onder leiding van het directiehoofd Ondersteuning en de hiërarchisch hoger geplaatsten.

 

Gewenst profiel

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:

 • Eerlijkheid - integriteit;
 • Discretie;
 • Objectiviteit, onpartijdigheid;
 • Assertiviteit, karaktervastheid;
 • Klantgerichtheid;
 • Stiptheid en nauwgezetheid;
 • Professionele kennis gericht op de werking van de dienst;
 • Respect voor de termijnen;
 • Loyauteit, correcte uitvoering van de richtlijnen;
 • Beleefdheid, tact;
 • Communicatievaardig en sociaal;
 • Collegiaal, kunnen samenwerken en bijdragen tot een positieve werksfeer;
 • Dynamisch;
 • Stressbestendig;
 • Kwaliteitsgericht en probleemoplossend denken en werken.

 

Aantal vacante plaatsen en gewone plaats van werk

1 vacante plaats bij de lokale politie van de politiezone Deinze-Zulte, Stadionlaan 22/A te 9800 Deinze.

 

Indiensttreding

Te bepalen met de kandidaat.


Wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 12 maanden;
 • Mogelijkheid om statutair te worden;
 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving;
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar;
 • Commerciële voordelen bij de sociale dienst van de geïntegreerde politie;
 • Mogelijkheid tot lidmaatschap en deelname aan de activiteiten van de Vriendenkring van het korps;
 • Mogelijkheid om diensten verricht in andere overheidsdiensten of in de privé sector of als zelfstandige te laten valoriseren voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit (KB 26/03/2014).
 • Weddeschaal: De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (€ 25.305,15 minimum tot € 37.666,56 maximum aan de huidige indexcoëfficiënt).

 

Specifieke voorwaarden verbonden aan deze functie

Op de datum van de indiensttreding (ten vroegste 01/08/2018) houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B. In het bezit zijn van een rijbewijs categorie B.

 

Inschrijven

Vooraleer in te schrijven voor een burgerfunctie...

Vergewis er je van dat je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en bekijk voor welk personeelskader je kan solliciteren in functie van je studieniveau (je kan solliciteren voor een lager niveau dan dit waarvoor je diploma in aanmerking komt).

 

Hoe kan ik solliciteren?

Voor een burgerfunctie kan je solliciteren door gebruik te maken van een (elektronisch) inschrijvingsformulier 'burgerfunctie'. Een link van het inschrijvingsformulier kan je terugvinden bij de vacature waarvoor je wenst te solliciteren op de website www.jobpol.be. Dit formulier vul je vervolgens in. Van zodra het behoorlijk is ingevuld, kan het op drie manieren worden bezorgd aan de directie van de rekrutering en van de selectie van de politie:

 

 • hetzij door het, vergezeld van de bij te voegen documenten (zie hieronder), per post toe te zenden naar volgend postadres: Dienst Rekrutering en Selectie, Sollicitatie voor een burgerfunctie, Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL;
 • hetzij door het persoonlijk of via een kennis/vriend af te geven op het JOBINFO-punt van de dienst Rekrutering en Selectie van de politie op volgend kantooradres: Luchtmachtlaan 10, 1040 BRUSSEL;
 • hetzij door het onmiddellijk per e-mail (calogn@jobpol.be) toe te zenden aan de dienst Rekrutering en Selectie van de politie, ter attentie van de entiteit die de sollicitaties voor een burgerfunctie beheert (Uw kandidaatstelling kan pas in aanmerking worden genomen op het ogenblik dat alle toe te leveren documenten door de dienst Rekrutering en Selectie zijn gevalideerd).

 

Volgende bijkomende documenten moeten per post worden toegezonden om je sollicitatie te vervolledigen...

 

 • een "uittreksel uit het strafregister" van maximaal drie maanden oud;
 • een afschrift van je hoogste behaalde diploma of getuigschrift, dat beantwoordt aan de (niveau)vereisten van de functie;
 • een curriculum vitae vergezeld van een sollicitatiebrief;
 • kopieën van documenten die specifiek aan de vacature gekoppeld zijn zoals bijvoorbeeld een rijbewijs, …;
 • in voorkomend geval, een kopie van het attest van slagen voor de cognitieve vaardigheidsproef en/of van deelneming aan de persoonlijkheidsproef.

 

Uiterste inschrijvingsdatum?

Vrijdag 13 juli 2018.


Selectieprocedure

 • Cognitieve vaardigheidsproef en persoonlijkheidsproef (Federale Politie, DGR-DRP te Etterbeek);
 • Theoretische proef + computerproef (politiezone Deinze-Zulte);
 • Verkennende gesprekken (politiezone Deinze-Zulte)
 • Organisatie van een assessment (Gent);
 • Interview met de korpschef (politiezone Deinze-Zulte).

 

Enkel kandidaten die zowel voor de theoretische proef als de computerproef een minimumscore van 60% behalen, zullen worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek, waarna maximum 3 kandidaten kunnen deelnemen aan het assessment en het interview met de korpschef.

 

Inlichtingen

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij:

Ward DEN TANDT

Adviseur – Directiehoofd Ondersteuning

Tel. 09 381 41 45

ward.dentandt@police.belgium.eu

donderdag, juni 21, 2018