Presentatie van de dienst

Lokale politie van de politiezone Deinze-Zulte (PZ 5420), directie Beleid, Beheer & Ontwikkeling, Informaticateam.

 

Functiebeschrijving

Zijn/haar takenpakket zal zich manifesteren in de volgende domeinen en rekening houdend met de volgende aspecten:

 • Optimaliseren van de interne dienstverlening op vlak van informatica;
 • Helpen bij de ontwikkeling van nieuwe informaticatoepassingen binnen de politiezone met als doel diverse operationele en ondersteunende processen te optimaliseren. Je werkt daarbij voornamelijk vanuit de behoeften van de eindgebruiker;
 • Meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe gegevensbanken en het analyseren van data;
 • Meehelpen met het technisch informaticabeheer van de politiezone. Zo zorg je mee voor:
 • Het beheer van de ICT-infrastructuur (ANPR, GIS, Fleetlogger, digitaal archief, …):
 • Installatie/herinstallatie, configuratie en upgrade van hardware en software;
 • Beheer van netwerken;
 • Beheer van gebruikers en toegangsrechten;
 • Problemen oplossen;
 • Opstarten implementatie Mobile Office.
 • Contact onderhouden met de ICT-dienst van de Federale Politie, andere politiezones en externe partners;
 • Vervullen van een helpdeskfunctie voor onze medewerkers;
 • Geven van interne opleidingen aan onze medewerkers.
 • Eindverantwoordelijke van het technisch beheer van ISLP, uitvoeren van alle onderhoudstaken voor het systeem en de server om de continue werking te verzekeren. Instaan voor het beheer van de technische defecten (conform de federale richtlijnen);
 • Garanderen van de operationaliteit van de beschikbare hardware, fungeren als centraal aanspreekpunt voor informaticaproblemen en bijstand verlenen aan gebruikers bij problemen, haperingen en storingen van zowel software als hardware;
 • Beheren van de uitbreidingen (hard- en software) voor het korps, met inbegrip van de budgettaire analyse en advies hieromtrent aan de korpsleiding;
 • Voorbereiden en verzorgen van interne informaticaopleidingen aan de gebruikers, instaan voor het beheer van het intranet en het technisch beheer van informaticatoepassingen (andere dan ISLP);
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen en de evoluties in jouw vakdomein op te volgen;
 • Bijstaan van de korpschef op het vlak van ICT-ondersteuning van de politiezone;
 • Adviseren van het politiecollege en het managementteam;
 • Nemen van beleidsinitiatieven inzake ICT;
 • Voortdurend goede contacten onderhouden met zowel interne als externe partners;
 • Leiding geven aan alle voorziene medewerkers uit het informaticateam;
 • Organiseren van de dagelijkse werking van het informaticateam en verantwoordelijk zijn voor de taakverdeling binnen het team;
 • Vertalen van de beleidsopties van de korpsleiding naar concrete doelstellingen, rekening houdend met de lokale noden en omstandigheden;
 • Voeren van plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken;
 • Bereid zijn te werken in een vast dienstrooster/uurschema dat wordt opgesteld in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen.
 • Bovenvermelde opdrachten en taken uitvoeren op een autonome wijze uit, onder leiding van het directiehoofd Beleid, Beheer en Ontwikkeling.

 

Gewenst profiel

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:

 

Kennis:

 • Beschikken over een basiskennis ‘functioneel beheer’ en de functioneel beheerder kunnen bijstaan en desgevallend vervangen;
 • In het bezit zijn van het brevet van technisch beheerder ISLP of bereid zijn het te verwerven binnen het jaar;
 • Grondige kennis van webstandaarden: HTML, CSS, Javascript en XML;
 • Grondige kennis van MS Windows Server en Linux;
 • Grondige kennis van MS Office pakketten en dynamisch webontwerp (PHP, MySQL en databaseontwerp);
 • Kennis van Java, JSP of ASP zijn een meerwaarde;
 • Kennis van het politielandschap, meer bepaald van de gangbare informaticatoepassingen, van het technisch en functioneel beheer zijn een pluspunt.
 • Kennis van het MAC OS is een meerwaarde;
 • Als technisch beheerder van de website is de kennis van Drupal een pluspunt;
 • Bereid zijn de nodige opleidingen te volgen en op de hoogte blijven van de technische evolutie binnen het domein.

 

Vaardigheden:

 • Probleemoplossend denken en werken;
 • Autonoom beslissingen kunnen nemen;
 • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken;
 • Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken;
 • Stressbestendig functioneren;
 • Bijdragen tot een positieve werksfeer.

 

Houding:

 • Discreet, eerlijk, integer en loyaal;
 • Zin voor initiatief;
 • Creatief ingesteld;
 • Leergierig en bereid zich bij te scholen;
 • Klantgericht;
 • Respect voor de termijnen.

 

Aantal vacante plaatsen en gewone plaats van werk

1 vacante plaats bij de lokale politie van de politiezone Deinze-Zulte, Stadionlaan 22/A te 9800 Deinze.

 

Indiensttreding

De indiensttredingsdatum is te bepalen met de kandidaat.

 

Wij bieden

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving;
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar;
 • Commerciële voordelen bij de sociale dienst van de geïntegreerde politie;
 • Mogelijkheid tot lidmaatschap en deelname aan de activiteiten van de Vriendenkring van het korps;
 • Mogelijkheid om diensten verricht in andere overheidsdiensten of in de privé sector of als zelfstandige te laten valoriseren voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit (KB 26/03/2014).

 

Weddeschaal

 • Een statutaire benoeming met een stageperiode van 1 jaar;
 • De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A21 (minimum 25.880,00 € tot maximum 38.360,00 € aan de huidige indexcoëfficiënt).

 

Specifieke voorwaarden verbonden aan deze functie

 • Op datum van indiensttreding houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen;
 • MASTER in ICT;
 • In het bezit zijn van een rijbewijs categorie B;
 • Ervaring in het werkdomein is zeker een meerwaarde!
 • Na de aanwijzing voor de betrekking zal de laureaat verplicht zijn de functionele opleiding te volgen met het oog op het behalen van het brevet.

 

Inschrijven

Vooraleer in te schrijven voor een burgerfunctie...Vergewis er je van dat je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en bekijk voor welk personeelskader je kan solliciteren in functie van je studieniveau (je kan solliciteren voor een lager niveau dan dit waarvoor je diploma in aanmerking komt).

 

Hoe kan ik solliciteren?

Voor een burgerfunctie kan je solliciteren door gebruik te maken van een (elektronisch) inschrijvingsformulier 'burgerfunctie'. Een link van het inschrijvingsformulier kan je terugvinden bij de vacature waarvoor je wenst te solliciteren op de website www.jobpol.be. Dit formulier vul je vervolgens in. Van zodra het behoorlijk is ingevuld, kan het op drie manieren worden bezorgd aan de directie van de rekrutering en van de selectie van de politie:

 

 • hetzij door het, vergezeld van de bij te voegen documenten (zie hieronder), per post toe te zenden naar volgend postadres: Dienst Rekrutering en Selectie, Sollicitatie voor een burgerfunctie, Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL;
 • hetzij door het persoonlijk of via een kennis/vriend af te geven op het JOBINFO-punt van de dienst Rekrutering en Selectie van de politie op volgend kantooradres: Luchtmachtlaan 10, 1040 BRUSSEL;
 • hetzij door het onmiddellijk per e-mail (calogn@jobpol.be) toe te zenden aan de dienst Rekrutering en Selectie van de politie, ter attentie van de entiteit die de sollicitaties voor een burgerfunctie beheert (Uw kandidaatstelling kan pas in aanmerking worden genomen op het ogenblik dat alle toe te leveren documenten door de dienst Rekrutering en Selectie zijn gevalideerd).

 

Volgende bijkomende documenten moeten per post worden toegezonden om je sollicitatie te vervolledigen:

 • een "uittreksel uit het strafregister" van maximaal drie maanden oud;
 • een afschrift van je hoogste behaalde diploma of getuigschrift, dat beantwoordt aan de (niveau)vereisten van de functie;
 • een curriculum vitae vergezeld van een sollicitatiebrief;
 • kopieën van documenten die specifiek aan de vacature gekoppeld zijn zoals bijvoorbeeld een rijbewijs, …;
 • in voorkomend geval, een kopie van het attest van slagen voor de cognitieve vaardigheidsproef en/of van deelneming aan de persoonlijkheidsproef.

 

Uiterste inschrijvingsdatum?

31 maart 2018.

 

 

Selectieprocedure

 • Cognitieve vaardigheidsproef en persoonlijkheidsproef (Federale Politie, DGR-DRP te Etterbeek);
 • Theoretische proef + computerproef (politiezone Deinze-Zulte);
 • Organisatie van een assessment (voorafgaand aan het assessment organiseert het assessmentbureau verkennende gesprekken die eliminerend werken. Na deze verkennende gesprekken kunnen maximum 3 kandidaten deelnemen aan het assessment);
 • Het inwinnen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie;

 

Inlichtingen

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij:

 

Vincent HIMPE

Commissaris – Directiehoofd Beleid, Beheer & Ontwikkeling

Tel. 09 381 41 31

vincent.himpe@politiedeinzezulte.be

donderdag, februari 15, 2018